Instrukcja dla Autorów

1. Prace nadesłane do druku są recenzowane dwustronnie anonimowo, tzn. recenzent nie zna autora, a autor nie wie, kto recenzuje jego artykuł. Każda praca jest recenzowana przez dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki i spoza redakcji. Decyzja o zakwalifikowaniu do druku podejmowana jest na podstawie dwóch pozytywnych recenzji (zawierających wyraźnie stwierdzoną w arkuszu recenzji rekomendację dla opublikowania ocenianego tekstu).  W przypadku rozbieżnych ocen praca kierowana jest do trzeciego recenzenta, którego opinia jest rozstrzygająca. Każdy Autor i Współautor opublikowanej pracy otrzymuje bezpłatnie jeden tzw. autorski egzemplarz czasopisma.

W serii można publikować:
2.  Rozprawy. W tym dziale drukowane będą rozprawy teoretyczne zawierające jasno zdefiniowana myśl teoretyczną oraz raporty podsumowujące serie badań empirycznych. Artykuły teoretyczne powinny zawierać propozycje teoretyczne Autora, wskazywać pytania otwarte, polemikę z ugruntowanymi poglądami teoretycznymi lub formułować nowe hipotezy. Prace te powinny być mocno osadzone w literaturze problemu ze wskazaniem własnego wkładu w dziedzinę. Maksymalna objętość dla rozpraw wynosi 40 tysięcy znaków razem ze spacjami (1 arkusz wydawniczy) wliczając w to spis literatury cytowanej, tabele i ryciny oraz przypisy, a dla Raportów z pojedynczych badań maksymalna objętość wynosi 20 tysięcy znaków.

2. Komentarze. Dział ten publikuje prace wyrażające opinię dotyczącą aktualnych trendów teoretycznych, ich krytyczną analizę lub propozycje nowych kierunków poszukiwań, nie będące jednocześnie wyczerpującą temat rozprawą.. Maksymalna objętość dla komentarza wynosi 20 tysięcy znaków razem ze spacjami (0,5 arkusza wydawniczego).

3. Przygotowanie tekstu.  Redakcja oczekuje bardzo starannego przygotowania maszynopisów. Prace niespełniające wymogów będą zwracane Autorom przed skierowaniem tekstu do recenzji. We wszystkich pracach obowiązuje standard zapisu ustalony przez Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne (http://www.apastyle.org).

Tekst pracy powinien być napisany  w edytorze Word, z podwójnym odstępem pomiędzy wierszami, przy zachowaniu marginesów 2,5 cm z każdej strony i  wyrównaniu do lewej.  Preferowane czcionki,  to Arial lub Times New Roman  o rozmiarze 12 CPI.

Maszynopis powinien składać się z następujących części: strony tytułowej [tytuł pracy w języku polskim i angielskim, imię i nazwisko Autora(ki) lub imiona i nazwiska Autorów, instytucja afiliowana, adres do korespondencji oraz e-mailowy głównego Autora), streszczenia w języku polskim (maksymalnie 2800 znaków) i w języku angielskim (maksymalnie 2500 znaków), 3 do 5 słów kluczowych w języku polskim i angielskim, tekstu właściwego, spisu literatury cytowanej oraz materiału ilustracyjnego (tabele, ryciny lub fotografie wyłącznie czarno –białe).

Tekst artykułu badawczego powinien zawierać następujące części: wprowadzenie , metoda, wyniki, dyskusja, spis literatury cytowanej.

Materiał ilustracyjny powinien być zamieszczony na końcu artykułu, po spisie literatury cytowanej. Miejsce wstawienia tabeli lub ryciny (fotografii) powinno być wyraźnie zaznaczone w tekście, np. [tu wstawić Tabelę 1] albo [tu Tabela 1] –odpowiednio rycina lub fotografia. Wszystkie strony, łącznie ze stroną tytułową oraz stronami zawierającymi materiał ilustracyjny powinny być ponumerowane.

Autorzy powinni podać informację o wszystkich źródłach finansowania pracy oraz ewentualnym wkładzie innych podmiotów (instytucji, towarzystw) w powstanie pracy. Informację taką zamieszcza się w części Podziękowania umieszczonej pomiędzy tekstem właściwym a spisem literatury cytowanej.  

Sporządzanie bibliografii

Pozycje bibliograficzne muszą być pełne, pisane z dokładnie przestrzeganą kolejnością poszczególnych składników, z jednolitą interpunkcją, z uwzględnieniem stylu czcionki (normalna i kursywa) i liter (duże i małe).

Wzory zapisu:

Książek

Oniszczenko, W., Dragan, W.Ł. (2008). Genetyka zachowania w psychologii i psychiatrii. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Rozdziałów w książkach

Lesch, K. P. (2003). Neuroticism and serotonin: a developmental genetic perspective. W: R. Plomin, J. C. DeFries, I. W. Craig, P. McGuffin (red.). Behavioral genetics in the postgenomic era (s. 389–423). Washington, DC: American Psychological Association.

Artykułów

Strelau, J., Zawadzki, B. (2005). Posttraumatic Stress Disorder symptoms after disaster. European Psychologist, 10, 124–135.

Plik elektroniczny zawierający pełen tekst artykułu wraz z materiałami ilustracyjnymi  należy nadsyłać na adres e-mailowy: wlodek@psych.uw.edu.pl   

Streszczenia w języku angielskim są publikowane w elektronicznym czasopiśmie The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (wydawanym przez Polską Akademię Nauk). Publikacja wymaga odrębnej pisemnej zgody Autora artykułu. Po zakwalifikowaniu artykułu do druku główny Autor otrzyma pocztą elektroniczną odpowiedni formularz z prośbą o jego wypełnienie, podpisanie i odesłanie na wskazany adres e-mailowy redakcji.

Redakcja PEG w trosce o rzetelność w nauce i utrzymanie wysokich standardów etycznych wymaga złożenia przez głównego Autora oświadczenia o wkładzie poszczególnych Autorów w powstanie publikacji. W ten sposób Redakcja przeciwdziała zjawisku pomijania wśród Autorów lub w Podziękowaniach Osób mających istotny wkład w powstanie artykułu („ghostwriting”) albo przeciwnie, wymieniania wśród Autorów Osób, które w znikomym stopniu albo wcale nie przyczyniły się do powstania publikacji („guest authorship”). Odpowiedni formularz Oświadczenia zostanie wysłany elektronicznie do głównego Autora z prośbą o wypełnienie i podpisanie oraz odesłanie na adres mailowy redakcji  zanim artykuł zostanie skierowany do recenzji.  Główny Autor jest odpowiedzialny za prawdziwość złożonego Oświadczenia. Wszelkie nieprawidłowości związane z wymienionymi zjawiskami będą dokumentowane i podawane do publicznej wiadomości.