Archiwum

Tom 0   rok wydania 1999

Pomiędzy zachowaniem się genów a genetyką zachowania

Wojciech Pisula

Genetyka zachowania się człowieka: paradygmat i metody badań

Włodzimierz Oniszczenko

Socjobiologia molekularna: narodziny nowej dyscypliny naukowej

Ewa J. Godzińska

Zmiany emocjonalne związane z wiekiem – badania behawioralne i neurochemiczne

Jolanta Zagrodzka i P. Boguszewski

Zachowania eksploracyjne

Jan Matysiak

Czynniki genetyczne w etiologii autyzmu

Ewa Pisula

Ekonomia behawioralna: koncepcje ekonomiczne w psychologicznych studiach nad wyborem

Paweł Ostaszewski

Kultura u ssaków: krótki przegląd problematyki i badań

Tadeusz Kaleta

Interdyscyplinarne Centrum Genetyki Zachowania Uniwersytetu Warszawskiego: informacja o jego powstaniu i działalności

Jan Strelau

 

Tom 1   rok wydania 2000

Neuroplastyczność

Małgorzata Kossut

Myszy nokautowe w badaniach neurobiologicznych – zastosowanie i problemy

Anna Kowalczyk, Leszek Karczmarek

Współpraca lewej i prawej półkuli: rola spoideł międzypółkulowych

Anna Nowicka

Molekularne podstawy uczenia się i pamięci – udział receptora NMDA w utrwalaniu połączeń synaptycznych

Dorota Nowicka, Jolanta Skangiel-Kramska

Neuropsychofarmakologiczne mechanizmy i metody badania reakcji lękowych

Adam Płaźnik

Neurobiologiczne podstawy uzależnień lekowych

Ryszard Przewłocki, Barbara Przewłocka

 

Perspektywy rozwoju metod wspomagających przywracanie funkcji ruchowych utraconych po uszkodzeniach rdzenia kręgowego

Urszula Sławińska, Stefan Kasicki

Percepcja czasu kluczem do poznania neuropsychologicznego podłoża mowy człowieka

Elżbieta Szeląg

Pasmo beta a uwaga wzrokowa

Andrzej Wróbel

 

Tom 2   rok wydania 2000

Zrozumieć inne umysły

Anna Gonzales-Szwacka

Czy procesy poznawcze wykazują rytmiczne zmiany związane z porą dnia

Wanda Ciarkowska

Teoria umysłu u osób z autyzmem

Ewa Pisula

Konsekwencje katastrof dla funkcjonowania człowieka. Przegląd literatury

Tatiana Klonowicz

Rozwój badań w paradygmacie interakcji człowiek – zwierzę

Maciej Trojan, Jerzy T. Osiński

Cechy osobowości PEN, a czynniki genetyczne i kosmiczne

Bogdan Zawadzki, Ewa Sobolewska, Jamek Jameson

 

Tom 3 – 4   rok wydania 2001

Farmakogenetyka – dlaczego ważna jest znajomość genetyki przy stosowaniu leków

Monika Trojan

Stres i wsparcie społeczne: zależności z obszaru psychoneuroimmunologii

Aleksandra Łuszczyńska – Cieślak, Roman Cieślak, Włodzimierz Maśliński, Maria Ziółkowska, Anna Jędryka – Góral

Altruizm krewniaczy z perspektywy psychologii ewolucyjnej

Jerzy T. Osiński, Wojciech Pisula

Wykonywanie programów a rozwiązywanie problemów: Ocena hipotezy w oparciu o wyniki kardiografii impedancyjnej i pomiary ciśnienia krwi

Tytus Sosnowski, Andrzej Rynkiewicz, Dorota Piotrkowska

 

Czy przedświadome przetwarzanie jest złożone? Różnicowanie bodźców podprogowych strachu, wstrętu i złości

Grzegorz Pochwatko, Rafał Krzysztof Ohme

System kodowania ruchów twarzy (FACS) jako metoda mierzenia zachowań mimicznych: procedura-rzetelność zastosowania

Szymon Emilia Draheim

 

Tom 5   rok wydania 2002

Genetyczne i środowiskowe uwarunkowania temperamentu: polsko-niemiecka analiza porównawcza oparta na samopisie i szacowaniu

Bogdan Zawadzki, Jan Strelau, Włodzimierz Oniszczenko, Rainer Riemann,

Alois Angleitner

Reakcja na ostry stres: udział czynników genetycznych i środowiskowych

Włodzimierz Oniszczenko, Jan Strelau, W.Agnieszka Fogel, Bogdan Zawadzki, Anna Siwy

Dwa systemy wzrokowe: o niektórych dysocjacjach między percepcją a działaniem

Piotr Jaśkowski

Sytuacja stresowa matek wychowujących dzieci upośledzone umysłowo a cechy temperamentu i style radzenia sobie ze stresem

Żaneta Stelter, Adam Sobolewski, Jan Strelau

Kwestionariusz Temperamentu dla Dzieci (KTD) oparty na Regulacyjnej Teorii Temperamentu – wersja eksperymentalna

Włodzimierz Oniszczenko, Anna Radomska

 

Tom 6  rok wydania 2002   

Współwystępowanie objawów zespołu stresu pourazowego (PTSD) w rodzinach powodzian: trauma, temperament i indukowanie rodzinne

Bogdan Zawadzki, Jan Strelau, Ewa Kobyłka, Włodzimierz Oniszczenko, Piotr Pawłowski, Adam Sobolewski

Zespół Lebera – gdzie genetyka może spotkać się z psychologią

Dorota Ratajska, Katarzyna Tonska, Ewa Bartnik

Zaburzenia widzenia kształtu i ruchu u zwierząt i człowieka

Kalina Burnat

Psychologiczne implikacje ewolucyjnych koncepcji altruizmu

Jerzy Osinski

Szczur w labiryncie

Anna Gonzales – Szwacka

 

Tom 7 rok wydania 2003

Radość mówienia prawdy: Uśmiech Duchenne’a a różnice indywidualne w osobowości makiawelicznej

Szymon Emilia Draheim

Temperament a funkcjonowanie wolicjonalne

Magdalena Marszał-Wiśniewska

Genetyczne i środowiskowe źródła kształtowania się cechy lęku: studia rodzinne na przykładzie powodzian

Anna Siwy

Temperament a radzenie sobie ze stresem przez skoczków spadochronowych

Agnieszka Blicharz

Przemiany technologiczne jako źródło informacji i stymulacji: funkcjonalne znaczenie temperamentu

Maria Ledzińska

 

Tom 8 rok wydania 2003

Temperament i długość stażu na stanowisku pracy a poznawcze oceny jakości życia

Anna M. Zalewska

Podobieństwo cech temperamentu w parach małżeńskich a poczucie więzi małżeńskiej i ocena jakości związku

Anna Kulesza-Jaworska

Efektywność pracy a struktura temperamentu

Joanna  Czarnota Bojarska

Genetycznie uwarunkowana zmienność w wychwycie zwrotnym serotoniny a cechy temperamentalne postulowane przez Regulacyjną Teorię Temperamentu Strelaua

Wojciech Łukasz Dragan

Wpływ ilości i układu elementów małych zbiorów na jakość subityzowania

Anna Reinholz, Agnieszka Rychwalska, Joanna Stefańska, Maciej Trojan

 

Tom 9 rok wydania 2004

Wartość predyktywna cech i typów temperamentu: analiza porównawcza

Bogdan Zawadzki, Joanna Czarnota-Bojarska, Jan Strelau i Adam Sobolewski

Dynamika związków pomiędzy traumą, reaktywnością emocjonalną i nasileniem objawów PTSD po doświadczeniu kataklizmu powodzi

Piotr Pawłowski, Łukasz Zawadzki i Bogdan Zawadzki

Zastosowanie analizy wielokrotnej regresji liniowej do analizy danych eksperymentalnych

Tytus Sosnowski

Genetic analysis of extraversion and neuroticism in young adult Russian twins

Sergei B. Malykh, Nikita V. Iskoldsky, Elena D. Gindina

Feromony w kontekście zachowań seksualnych człowieka

Leszek Konopski

 

Tom 10 rok wydania 2004

Społeczna rola bodźców węchowych i feromonów w zachowaniu się człowieka i innych ssaków

Leszek Konopski

Pamięć węchowa: wprowadzenie w problematykę

Ewa Czerniawska i Joanna Czerniawska

Temperament a inteligencja emocjonalna

Anna Matczak

Czynniki sprzyjające zmniejszeniu różnic między kobietami i mężczyznami w operowaniu zdolnościami przestrzennymi

Wanda Ciarkowska

Struktura temperamentu a sprawność rozwiązywania zadań percepcyjnych w teście Witkina

Hanna Bednarek i Agata Wytykowska

Czynniki genetyczne w etiologii współwystępowania zespołu stresu pourazowego i patologicznego używania substancji psychoaktywnych

Wojciech Dragan i Małgorzata Polak

 

Tom 11 rok wydania 2005

Pamięć węchowa: jedyna w swoim rodzaju?

Ewa Czerniawska i Joanna Maria Czerniawska

Procesy hamowania, uczenie się i pamięć w mechanizmach selekcji uwagowej – wnioski z badań nad primingiem negatywnym

Marek Kowalczyk

The Nature of Individual Temperamental Traits in Adolescence

Malykh, S.B., Gindina, E.D., and Nadyseva, V.V.

Adaptacjonistyczny scenariusz ewolucji wyobraźni

Andrzej Łukasik

 

Tom 12 rok wydania 2005

Priming negatywny a zaburzenia samoregulacji: przegląd badań inspirowanych hipotezą deficytu hamowania

Marek Kowalczyk

Strategie poszukiwania genów współdeterminujących różnice indywidualne w zachowaniu

Wojciech Ł. Dragan

Fazowe zmiany akcji serca jako wskaźniki niektórych procesów poznawczych

Andrzej Rynkiewicz

Cechy i struktura temperamentu u osób zależnych i niezależnych od pola

Hanna Bednarek, Agata Magdalena Wytykowska, Jarosław Orzechowski

Kontakt ze zwierzęciem a poziom stresu i jakości wykonywanego zadania

Maciej Trojan, Beata Tuzimska, Dominika Łada

 

Tom 13 rok wydania 2006

Psychofizjologiczne znaczenie dobowego rytmu kortyzolu

Wanda Ciarkowska

Młodzi dorośli w obliczu globalnych przemian: spojrzenie z perspektywy psychologii różnic indywidualnych

Maria Ledzińska

Natura i struktura inteligencji emocjonalnej

Anna Matczak

Cechy temperamentu w ujęciu Regulacyjnej Teorii Temperamentu: od odziedziczalności do polimorfizmów genetycznych

Włodzimierz Oniszczenko

Wpływ stresu na konsumpcję roztworu glukozy u szczurów

Paweł Ostaszewski i Wojciech Białaszek

Próba kwestionariuszowej diagnozy potencjalnych osobowościowych czynników ryzyka raka płuca i choroby wieńcowej

Bogdan Zawadzki i Elżbieta Radzikowska

 

Tom 14 rok wydania 2006

Kryteria oceny zwierzęcych modeli zaburzenia po stresie traumatycznym (PTSD)

Dominika Farley, Jan Matysiak i Maciej Trojan

Biologiczne korelaty i uwarunkowania chronotypu

Krzysztof Fronczyk i Wojciech Dragan

Przemoc w dzieciństwie a ryzyko nadużywania substancji psychoaktywnych w okresie adolescencji i dorosłości z perspektywy traumatologii rozwojowej

Małgorzata Dragan

Zatokowa arytmia oddechowa w przebiegu depresji

Andrzej Rynkiewicz

Dominujący styl afektywny a sprawność różnicowania ekspresji mimicznych emocji

Hanna Bednarek

Cechy temperamentu jako zasoby indywidualne w radzeniu sobie ze stresem przez licealistów

Monika Guszkowska

 

Tom 15 rok wydania 2007

Zapachy jako wskazówki pamięciowe

Ewa Czerniawska. Joanna Maria Czerniawska-Far

Jak oczy mogą zdradzać kłamstwo? Osobowość makiaweliczna a dwa  rodzaje mrugania jako korelaty procesów emocjonalnych i poznawczych

Szymon Emilia Draheim

Wyobrażenia odtwórcze i twórcze – perspektywa ewolucyjna

Andrzej Łukasik

Wpływ handlingu na zachowania eksploracyjne i emocjonalne samic i samców szczurów szczepu Lewis

Jan Matysiak, Dominika Farley, Maciej Trojan i Jerzy Osiński

Rodzaj wykonywanego zawodu i reaktywność a zadowolenie z pracy

Anna M. Zalewska

Studia rodzinne w genetyce zachowania: problemy z konstrukcją i estymacją modeli

Ewa Witkowska i Bartosz Witkowski

 

Tom 16 rok wydania 2007

Wyobraźnia a dostosowanie – perspektywa ewolucyjna

Andrzej Łukasik

Związek sprawności pamięci operacyjnej i funkcji wykonawczych z polimorfizmem genu czynnika neurotrofowego pochodzenia mózgowego (Brain Derived Neurotrophic Factor – BDNF) u osób zdrowych

Alina Borkowska, Monika Wiłkość, Marta Tomaszewska, Maria Skibińska, Monika Dmitrzak-Węglarz, Wiktor Drożdż, Joanna Hauser

Związek temperamentu oraz chronotypu kobiet z wyborem czasu aktywności fizycznej o charakterze rekreacyjnym

Magdalena Olek

Cechy osobowości osób podejmujących ryzyko fizyczne o pro- i antyspołecznym charakterze. Badania w perspektywie Alternatywnego Modelu Pięciu Cech

Piotr Próchniak

Czy częstość występowania układów bodźców ma wpływ na subitizing?

Maciej Trojan i Anna Reinholz-Trojan

Metoda studiów rodzinnych w genetyce zachowania. Odpowiedź Ewie Witkowskiej i Bartoszowi Witkowskiemu

Anna Siwy – Hudowska

 

Tom 17 rok wydania 2008

Reprezentacja wiedzy filogenetycznej w strukturze wyobrażeń wizualnych

Andrzej Łukasik

Kliniczne znaczenie aktualnych badań nad neuroetologią i neuropsychologią przywiązania

Paweł Krukow

Koherencja komponentów reakcji emocjonalnej a style radzenia sobie z bodźcami zagrażającymi – raport z badań

Joanna Zinczuk

Doświadczenie utraty a obraz własnego ciała u młodych dorosłych

Marcin Rzeszutek i Katarzyna Schier

 

Tom 18 rok wydania 2008

Genetyczne i środowiskowe uwarunkowania zespołu zależności alkoholowej (ZZA)

Jerzy Samochowiec, Agnieszka Samochowiec

Farmakogenetyka w badaniach nad ryzykiem rozwoju uzależnienia od alkoholu

Panczyk Mariusz, Gotlib Joanna

Endofenotypy kognitywne w chorobach psychicznych w kontekście badań genetyczno-molekularnych

Alina Borkowska

Dysfunkcje poznawcze oraz zaburzenia depresyjne w otyłości w kontekście badań

genetyczno-molekularnych

Maciej Bieliński, Roman Junik, Andrzej Tretyn, Alina Borkowska

Wpływ stopnia lojalności i pokrewieństwa na dyskontowanie hipotetycznych nagród pieniężnych

Jerzy Osiński

Tom 19 rok wydania 2009

Diagnostyczne i predykcyjne znaczenie polimorfizmów genów hydroksylazy tryptofanu

Małgorzata Wrzosek, Sylwia Fudalej, Michał Wrzosek, Halina Matsumoto, Marcin Wojnar, Jacek Łukaszkiewicz, Jan Pachecka

Obciążenie pamięci werbalnej i przestrzennej zmienia charakterystykę czasową skokowych ruchów oka

Adam Tarnowski

Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość. Czy zwierzęta mogą podróżować w czasie?

Maciej Trojan

Ilościowe metody szacowania struktury temperamentu w ujęciu regulacyjnej teorii temperamentu

Konrad S. Jankowski i Marcin Zajenkowski

Charakterystyka psychometryczna polskiej adaptacji Kwestionariusza Depresji BDI-II Aarona T. Becka

Bogdan Zawadzki, Agnieszka Popiel i Ewa Pragłowska

 

Tom 20 rok wydania 2009

Ponad 15 lat badań genetyki zachowania w Polsce

Włodzimierz Oniszczenko

Badania asocjacyjne całego genomu w schizofrenii i zaburzeniach afektywnych dwubiegunowych

Joanna Hauser, Monika Dmitrzak – Węglarz

Wsparcie rodzinne a psychologiczne następstwa traumatycznego stresu

Justyna Rozmysłowska

Cechy temperamentalne a autystyczna charakterystyka zachowania

Anna Żmijewska, Ewa Pisula

Profil temperamentu i styl radzenia sobie ze stresem kobiet po przebytym poronieniu

Joanna Bylinka

 

Tom 21 rok wydania 2010

Funkcje wykonawcze po udarze mózgu w świetle danych testowych i neuroobrazowych

Krzysztof Jodzio, Edyta Szurowska, Daria Biechowska, Dariusz Gąsecki

Taksonomia i struktura cech osobowości przypisywanych zwierzętom domowym

Oleg Gorbaniuk i Monika Kiełb

Temperamentalne uwarunkowania inteligencji emocjonalnej

Joanna Piekarska

Diagnozowanie zaburzeń ze spektrum autyzmu

Izabela Chojnicka, Rafał Płoski, Wojciech Łukasz Dragan

Tom 22 rok wydania 2010

Cechy temperamentu u mężczyzn uprawiających sporty wysokiego ryzyka

Monika Guszkowska i Agnieszka Bołdak

Wokalizacje w częstotliwości 22 kHz jako wskaźnik poziomu pobudzenia emocjonalnego u szczurów wysoko i nisko reaktywnych

Katarzyna Zięba, Judyta Ulatowska i Maciej Trojan

Ocena rzetelności i trafności polskiej wersji Youth Life Orientation Test

Agata Trzcińska

Wykorzystanie danych panelowych w psychologicznych badaniach podłużnych na przykładzie oceny dynamiki uwarunkowań objawów PTSD

Ewa Witkowska i Bartosz Witkowski

 

Tom 23 rok wydania 2011

Wzbudzanie emocji o genezie automatycznej bądź refleksyjnej a przejawy efektywności kontroli uwagi w Teście Antysakkad

Kamil Imbir i Maria Jarymowicz

Rozpoznawanie eksponowanych podprogowo słów o negatywnych bądź pozytywnych konotacjach

Kamila Dobrenko i Maria Jarymowicz

Osobowościowe i społeczne uwarunkowania objawów traumy u kobiet i mężczyzn zakażonych wirusem HIV

Marcin Rzeszutek

Fluencja słowna i jej uwarunkowania

Barbara Gawda i Ewa Małgorzata Szepietowska

 

Tom 24 rok wydania 2011

Wzbudzanie emocji o genezie automatycznej bądź refleksyjnej  a przejawy poznawczej kontroli w Emocjonalnym Teście Stroopa

Kamil Imbir i Maria Jarymowicz

Medyczne i demograficzne determinanty nasilenia symptomów traumy związanej z zespołem HIV/AIDS

Marcin Rzeszutek

Temperament dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu jako czynnik warunkujący stres rodziców – przegląd badań

Paulina Woźniak – Rekucka i Ewa Pisula

Metaloproteinaza  macierzowa -9 (mmp-9) i jej  znaczenie  w patogenezie chorób cywilizacyjnych

Anna Podgórska , Halina Matsumoto, Marcin Wojnar, Piotr Serafin

 

Tom 25 rok wydania 2012

SPROSTOWANIE

Temperamentalna charakterystyka zaburzeń osobowości

Bogdan Zawadzki, Justyna Rozmysłowska, Dorota Nowocin, Agnieszka Popiel, Ewa Pragłowska

Nastrój depresyjny a fluencja słowna

Barbara Gawda, Ewa Małgorzata Szepietowska

Rozwój współczesnej psychologii wobec osiągnięć neurogenomiki i biologii systemów

Mariusz Panczyk

Przejawy asymetrii funkcjonalnej w świecie zwierząt: lateralizacja słuchowa, wzrokowa oraz węchowa

Katarzyna Zięba, Lucjan Poloński

Recenzenci

 

Tom 26 rok wydania 2012

Kontinua a przestrzeń – przegląd badań nad przestrzennym komponentem poznawczej reprezentacji wielkości i nasilenia

Krzysztof Cipora, Edward Nęcka

Emocje o genezie automatycznej bądź refleksyjnej a potencjały związane z bodźcem (ERP)

Kamil Imbir, Maria Jarymowicz, Jarosław Żygierewicz, Rafał Kuś, Magdalena Michalska, Mateusz Kruszyński, Piotr Durka

Zastosowanie konstruktu osobowości do oceny predyspozycji psów pracujących i opisu psa towarzyszącego

Anna Reinholz-Trojan, Justyna Szymańska, Magdalena Warońska

Przejawy asymetrii funkcjonalnej w świecie zwierząt – lateralizacja motoryczna

Katarzyna Zięba, Lucjan Poloński

 

Tom 27 rok wydania 2013

Wzbudzanie emocji specyficznych dla automatycznego vs refleksyjnego systemu wartościowania a odpowiedzi hemodynamiczne mózgu (badanie z wykorzystaniem fMRI)

Maria Jarymowicz, Kamil Imbir, Dorota Jasielska, Tomasz Wolak, Patrycja Naumczyk

Religijność a cechy osobowości u studentów warszawskich uczelni wyższych

Anita Dominika Dąbrowska, Władysław Narkiewicz-Jodko

 

Metapamięć: jakie są uwarunkowania sądów o własnej pamięci? Badania pilotażowe

Barbara Gawda, Ewa Małgorzata Szepietowska

Techniki monitorowania zachowań terytorialnych i migracyjnych w badaniach etologicznych

Justyna Szymańska, Agnieszka Kaczmarczyk, Katarzyna Piwko, Maciej Trojan

Wyścig Liczb – The Number Race – polska wersja językowa narzędzia wczesnej interwencji w przypadku ryzyka dyskalkulii rozwojowej oraz wspomagania rozwoju kompetencji arytmetycznych

Krzysztof Cipora, Monika Szczygieł

Polska adaptacja Inwentarza Poznawczych Strategii Regulacji Stanów Afektywnych (ICARUS)

Urszula Barańczuk, Bogdan Zawadzki

 

Tom 28 rok wydania 2013

Gratulacje

Rola systemu dopaminergicznego i serotoninergicznego w procesie podejmowania decyzji

Marcin Jaracz, Alina Borkowska

Poznawcze ograniczenia zachowań altruistycznych u zwierząt

Jerzy Osiński

Gramatyczne, semantyczne i afektywne cechy fluencji słownej: jakie czynniki determinują ich wykonanie? Badania 302-osobowej grupy Polaków

Ewa Małgorzata Szepietowska, Barbara Gawda

Agresja a rozpoznawanie mimicznych ekspresji emocji przez pedofilów

Karolina Stala

Zdegradowane prezentacje słów związanych z emocjami o genezie automatycznej bądź refleksyjnej a przejawy efektywności kontroli uwagi w Teście Antysakkad

Kamil Imbir

Temperament, poznawcza regulacja stanów afektywnych oraz poziom nastroju w zaburzeniu stresowym pourazowym (PTSD)

Urszula Barańczuk, Bogdan Zawadzki

Podziękowania dla recenzentów

 

Tom 29 rok wydania 2014

Cechy schizotypii w skali O-LIFE a polimorfizm genów układu dopaminergicznego

oraz rytmów okołodobowych w chorobie afektywnej dwubiegunowej

Janusz Rybakowski, Monika Dmitrzak-Węglarz, Daria Dembińska-Krajewska, Joanna Hauser

Regulacyjna Teoria Temperamentu: profile cech temperamentu pacjentów z chorobą afektywną dwubiegunową i uzależnionych od alkoholu

Włodzimierz Oniszczenko, Wojciech Ł. Dragan, Joanna Piłat, Edyta Gogół

PTSD i psychospołeczne uwarunkowania nasilenia bólu w przewlekłych zespołach bólowych: przegląd badań

Marcin Rzeszutek

Biopsychologia twórczości

Michał H. Chruszczewski

 

Tom 30 rok wydania 2014

Mechanizmy neuronalne fluencji semantycznej na przykładzie kategorii ożywione i nieożywione: badania z zastosowaniem funkcjonalnego rezonansu magnetycznego

Ewa Małgorzata Szepietowska, Barbara Gawda

Związek cech temperamentu EAS-D ze wsparciem społecznym oraz satysfakcją z życia u osób zakażonych wirusem HIV

Magdalena Żebrowska, Marcin Rzeszutek, Ewa Firląg-Burkacka

Koncepcja afektywnych typów temperamentu Hagopa Sourena Akiskala

Daria Dembińska-Krajewska, Janusz  Rybakowski

Palce, które liczą: znaczenie liczenia na palcach dla poznania matematycznego u człowieka dorosłego

Krzysztof Cipora, Monika Szczygieł, Mateusz Hohol

Moralność wśród ssaków naczelnych w świetle badań behawioralnych

Justyna Szymańska, Julia Sikorska, Karolina Durka, Maciej Trojan

Podziękowania dla recenzentów

 

Tom 31 rok wydania 2015

Nadciśnienie tętnicze w ujęciu neuropsychologicznym

Marta Witkowska, Patrycja Naumczyk, Krzysztof Jodzio

Stabilność grupy społecznej jako czynnik wpływający na nasilenie wokalizacji 22 kHz u szczurów

Judyta Gulatowska, Paweł Ostaszewski, Maciej Trojan

Dwie strony medalu? Impulsywność oraz skłonność do ryzyka w kontekście Regulacyjnej Teorii Temperamentu oraz efektywności podejmowania decyzji

Karol Lewczuk

Osobowość a centralność wybranych aspektów religijności

Julia Małgorzata Szymańska

Temperamentalne predyktory stresu informacyjnego w grupie menadżerów wysokiego szczebla

Sławomir Postek  i Maria Ledzińska

 

Tom 32 rok wydania 2015

Asymetria funkcjonalna mózgu w badaniach z udziałem naczelnych

Agata Dukowicz, Julia Sikorska, Justyna Szymańska, Maciej Trojan

Temperament a występowanie syndromów psychosomatycznych wg The Diagnostic Criteria for Psychosomatic Research – DCPR u pacjentów z chorobami kardiologicznymi

Małgorzata Basińska, Agnieszka Szocińska

Rozpoznawanie emocji przez sprawców przestępstw seksualnych

Karolina Stala,  Łukasz Malanowski

Cechy temperamentu w ujęciu Regulacyjnej Teorii Temperamentu: związek z zaburzeniami psychicznymi i ich genetycznym podłożem

Włodzimierz Oniszczenko, Wojciech Ł. Dragan

 

Tom 33 rok wydania 2016

Geneza religii – perspektywa ewolucyjna w podejściu kognitywnym

Agata Złotogórska

Stabilność cech Wielkiej Piątki i regulacji emocji w zaburzeniach psychotycznych i afektywnych

Urszula Barańczuk

Geneza i ewolucja założeń neuropsychologicznej teorii temperamentu według Jeffreya A. Graya i jego kontynuatorów

Dominik Bernatowicz, Paweł Izdebski, Kamila Litwic-Kaminska

Dzieciobójstwo wśród naczelnych: przegląd hipotez

Filip J. Wojciechowski

 

Tom 34 rok wydania 2016

Problem pogryzień przez psy z punktu widzenia czynników ryzyka

Anna Reinholz

Orientacja na działanie a regulacja emocji

Dorota Kobylińska i Marta Marchlewska

Cechy w ujęciu Pięcioczynnikowego Modelu Osobowości a uzależnienie od nikotyny

Włodzimierz Oniszczenko i Ewa Stanisławiak

Kwestionariusz Perfekcjonizmu w Sporcie – konstrukcja i walidacja narzędzia psychometrycznego

Wojciech Waleriańczyk i Maciej Stolarski

Podziękowania dla Recenzentów